PREMI D´INVESTIGACIÓ J. F. MIRA

Convoca

Associació Valenciana d´Antropologia

Finalitat

El Premi d’Investigació J. F. Mira té com a finalitat la investigació, l´estudi i la difusió de l´antropologia sociocultural en l’àmbit del País Valencià.

Bases

1. Podran concórrer els estudiants i joves investigadores i investigadors ho desitgen, sempre que no superen els 39 anys d´edat.

2. Les obres seran inèdites, escrites en català o castellà, i no podran haver estat premiades en altres certàmens. Es presentaran tres còpies preservant l´anonimat.

3. Els originals hauran de tindre una extensió entre 150 i 300 pàgines, incloses les notesi la bibliografia, en format DIN A4,  a espai i mig, i per una sola cara.

4. El contingut podrà versar  sobre qualsevol temàtica sempre que es faça des d´una perspectiva  antropològica.

5. Els originals es remetran abans de la data fixada en cada edició, sota lema, a l´AVA (Direcció  postal:  Facultat  de  Ciències  Socials,  Departament  de  Sociològia  iAntropologia  Social,  Av.  Tarongers  4-B,  46021-València),  acompanyats  d´un  sobre tancat en l´exterior del qual figure la inscripció: “Premi d´Investigació J. F. Mira”, així com el títol de l´obra i el lema. En l´interior del referit sobre es farà constar el nom, direcció i telèfon i la resta de dades de l´autora o l´autor, així com un breu curriculum vitae.

6. El Premi d´Investigació J. F. Mira serà dotat de 1000 euros i la publicació de l´obra, en la col·lecció Antropològiques de l´editorial Germanías – AVA. L´autor/a rebrà, a més, 30 exemplars de l´esmentada publicació i un diploma acreditatiu.

7. Els textos presentats podran ser retirats en un termini de 15 dies des del veredicte del jurat.

8.  L´Associació  Valenciana  d’Antropologia  designarà  en  el  seu  moment  el  jurat qualificador, les resolucions del qual seran inapel·lables.

9. El jurat emetrà el seu veredicte i podràdeclarar  desert  el  Premi  si,  al  seu  parer,  cap  de  les  obres  presentades  reuneix  els requisits suficients.

10. El fet de concórrer a aquest Premi implica la total acceptació de les seues bases.

Nombre de Convocatòries

Fins ara, el Premi d´Investigació Joan Francesc Mira s´ha lliurat en les següents convocatòries, la informació de les quals pot consultar-se a continuació:

I Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
II Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
III Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
IV Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
V  Premi d´Investigació Joan Francesc Mira
VI Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
VII Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
VIII Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
IX Premi d’Investigació Joan Francesc Mira
X Premi d’Investigació Joan Francesc Mira

Comentarios cerrados